Vedtekter

Lov for Gamle Oslo Ishockeyklubb stiftet 10.04.1992

Vedtatt den 10.04.1992 med senere endringer senest av 27.04.2017.

§ 1 (Formål)

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Laget skal være upolitisk, anti-rasistisk og anti-diskriminerende.

§ 2 (Organisatorisk tilknytning)

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Ishockeykrets.

Laget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Laget hører hjemme i Oslo kommune, og er medlem av Oslo idrettsråd.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i

lagets egen lov.

§ 3 (Medlemmer)

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli

tatt opp som medlem.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt lagets lover og

bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og

medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§ 4 (Stemmerett og valgbarhet)

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og

ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller

møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget.

Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver

med kontrakt og medlemskap i laget.

§ 5 (Kontingent)

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter,

og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før

skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års

kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side.

§ 6 (Tillitsvalgtes godtgjørelse)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste,

som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring

for sitt arbeid.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7 (Inhabilitet)

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§ 8 (Straffesaker)

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

§ 9 (Årsmøte)

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år senest i mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved

kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret

senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest

1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller

media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst

tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til

årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og

stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest

1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det.

Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.

§ 10 (Ledelse av årsmøtet)

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 11 (Stemmegivning på årsmøtet)

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig

flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige

kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke,

eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges,

teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,

foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten

av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange

kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.

Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt

som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 (Årsmøtets oppgaver)

Årsmøtet skal:

1. Behandle lagets årsmelding.

2. Behandle lagets regnskap i revidert stand.

3. Behandle innkomne forslag.

4. Fastsette kontingent.

5. Vedta lagets budsjett.

6. Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 15).

7. Velge:

a) Leder og nestleder

b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlemmer

c) 2 revisorer (hvis omsettningen er mer enn 50,000 NOK)

d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet

e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to

representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre

medlemmer.

§ 13 (Ekstraordinære årsmøter)

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller

når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 (Styret)

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere laget utad. Velge / utnevne Sportslig Utvalg som er ansvarlig for de sportslige aktivitetene i Gamle Oslo Ishockeyklubb.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de

avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 (Grupper/avdelinger)

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner

eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan

disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke

inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§ 16 (Lovendring)

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært

oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 17 kan ikke endres.

§ 17 (Oppløsning)

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst

2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må

vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning

og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om

lovendring, jfr, § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål

godkjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes lagets arkiv til i